Lasteaia omanäolisus ja traditsioonid

 

Meie lasteaed on kodune, turvaline ja sõbralik paik.

 

Hoone asub Sauga jõe ääres rahulikus piirkonnas, eemal suurest liiklussõlmest, lasteaia krunt on piiratud individuaalelamutega.
Pillerpall on kuue rühmaline lasteaed oma nime, logo (pillerpall) ja lauluga Vallatu Pillerpall /Helle Voogel ja Toomas Voll/.
Aiarühmade nimetused on tuletatud lastekirjandusest: Naksitrallid, Muumitrollid, Mürakarud ja Segasumma, mida kasutatakse rühma ja lasteaia kujunduses sümbolitena - rühmade seintele on maalitud vastavad pildid, lastekirjanduse tegelased on eeskujuks lastele.

Pärnu Lasteaed Pillerpall on last, personali ja lapsevanemat väärtustav lasteaed. Teeme üheskoost tööd selle nimel, ei IGA LAPS saaks areneda terviklikuks isiksuseks, kes hoolib iseendast, teistest inimestest ja ümbritsevast keskkonnast, et ta oskaks ja julgeks mõelda, tegutseda ja vastutada! 

Meie tegevusi toetavad ühised väärtused ja isamaalisus.

Läbi erinevate aktiivõppemeetodite toimub laste tunde- ja väärtuskasvatuse ning sotsiaalsete oskuste arendamine.


Igapäevaselt tegutsevad lapsed koos arendusrühmade lastega ja korraldatakse ühisüritusi toimetulekukooli õpilastega, mis aitab kasvatada tolerantsust, mõista ennast ja teisi, luua terviklikum maailmapilt, olla toeks ja suhelda eriliste lastega, paremini kohaneda erinevate inimestega ning reageerida ootamatule käitumisele.
Igal õppeaastal on üks läbiv teema. Õppeaasta teemat valides lähtutakse Kultuuriministeeriumi ja Keskkonnaameti aasta teemast. Teema valikul arvestatakse perede ja personali ettepanekutega. Õppetöös pööratakse tähelepanu väärtuskasvatusele.

 • Aastal 2013 liituti väärtuiskasvatuse programmiga Kiusamisest vaba lasteaed.
 • Aastast 2006 rakendatakse õppetegevustes 5 - 7. aastaste lastega suunatud uurimuslikku ehk avastusõppe metoodikat läbi teemade: Avasta meeled, Avasta värvused, Avasta ilm, Avasta mõõdud.
 • Aastast 2009 liituti Tervist Edendavate Lasteaedade (edaspidi TEL) võrgustikuga. Lasteaias on tervisemeeskond, mis juhib laste ja personali tervise edendamise tööd: hõlmab tervist, ohutust, turvalisust, tervislikku toitumisharjumuste kujundamist läbi igapäevaste tegevuste ning erinevate projektide.
 • Aastast 2014 rakendatakse mängulise matemaatika õpetamise konseptsiooni Lähme arvmaale! 2-5 aastaste laste rühmades.
 • Aastast 2016 kasutatakse laste arengu toetamiseks IKT vahendeid õppetegevuste mitmekesistamiseks, kasutusel on arvutid, tahvelarvutid, Lego education harivad klotsid, Bee-Bot põrandarobotid ja Ozobot robotid.

LASTEAIA TRADITSIOONILISED ÜRITUSED:

SEPTEMBER:

 • Teema aasta tegevused - erinevad üritused aasta jooksul: mänguhommikud, pereüritused ja tarkusepäev;
  vanavanemate päev (üle aasta);
 • ülelinnaline koolieelikute rannajooks;
 • piimanädal (üle aasta).

OKTOOBER:

 • Sportlik perepäev; olümpiamängud lastele (üle aasta);
 • leivanädal (üle aasta).

NOVEMBER:

 • Isadepäevale pühendatud rühmade pereüritused;
 • poistepäev.

DETSEMBER:

 • Advendihommikud;
 • jõululaat (üle aasta);
 • jõulupeod.

JAANUAR:

 • jõulukuuse väljalaulmine.

VEEBRUAR:

 • Vastlapäev;
 • Eesti vabariigi aastapäev.

MÄRTS:

 • Tüdrukute päev.

APRILL:

 • Segamini tund;
 • Pärnu päev;
 • südamenädal;
 • kooliminevate laste arengumäng lastevanematele.

MAI:

 • 15. mai rahvusvaheline perepäev; emadepäevale pühendatud rühmade pereüritused;
 • kohtumine uuel õppeaastal lasteaeda tulevate uute peredega;
 • sündmused koolieelikutele: külaskäik Pärnu Ülejõe Põhikooli, Pärnu Muuseumi/ Pärnu Koidula Muuseumisse, ööbimine lasteaias, pidulik lõunasöök, lõpupidu.

JUUNI:

 • lastekaitsepäev;
 • Pärnumaa/ Pärnu lasteaedade laulu- ja tantsupidu/ võimlemispidu.