Tasub teada

Lasteaed tulles tuleb täita vastuvõtuavaldus.

Soovitame tutvuda lasteaia isikuandmete töötlemise korraga.

Lasteaeda tulek on suur muutus Teie lapse elus.

Et laps koduneks kiiremini on tähtis, et valmistaksite teda ette lasteaeda tulekuks:

 • ühtlustage kodune päevakava lasteaia päevakavaga;
 • harjutage lapsi sööma erinevaid toite;
 • õpetage käima potil;
 • varuge aega lapse järkjärguliseks harjutamiseks õpetajatega, teiste lastega ja lasteaiaeluga;
 • tutvuge lasteaia kodukorraga.

Esmakordsel vastuvõtul lasteasutusse esitab vanem perearsti väljastatud vormikohase tõendi või lapsevanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe-ja kasvatustegevuse korraldust.

Lasteaia rahastamine toimub Pärnu linna eelarvelistest vahenditest ja lapsevanemate poolt kaetavast osast.

 • Vanem maksab lasteaiamaksu, mis koosneb toidukulu päevamaksumusest ning osalustasust.
 • Vanem vabastatakse tema poolt kaetava osa maksmisest kirjaliku avalduse alusel direktorile juhul, kui peres käib lasteaias kolm või enam last, tingimusel, et vanema ja laste elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Pärnu linn.
 • Vanem vabastatakse tema poolt kaetava osa maksmisest lasteaiakoha mittekasutamisel vanema avalduse alusel maksimaalselt ühe kuu ulatuses aastas. Osalustasust vabastamise arvestust peetakse täiskuudena või 2 nädala kaupa. Vanem esitab osalustasust vabastamise kirjaliku avalduse direktorile vähemalt üks kuu enne lasteaiakoha mittekasutamise perioodi algust. Avaldus peab sisaldama lapse ja lapsevanema andmeid, osalustasust vabastamise perioodi kuupäevalise täpsusega ja avalduse esitamise kuupäeva.
 • Lapse toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab direktor. Alates 01.01.2011 on laste toidupäeva maksumus 1,60 €.  Osalustasu suuruse otsustab Pärnu Linnavolikogu ja alates 01.01.2017 on see 56,40 €. Osalustasu on seotud alampalga suurusega.
 • Meie lasteaias on lapse puudumisest ühepäevane etteteatamise kord. Teatada tuleb rühma õpetajale, üks päev ette, kes teavitab kööki ja majandusjuhatajat. Üksikute puudutud päevade puhul tasaarvestust ei tehta.
 • Kui laps puudub lapsevanema avalduse alusel lasteaiast kindlatel nädalapäevadel, jäetakse need päevad toitlustamistasu arvutamisel arvesse võtmata. Lapsevanema kirjaliku avalduse alusel jäetakse toidukulu arvutamisel arvesse võtmata ka hommikusöök ja/või õhtuoode kui laps ei viibi nende ajal lasteaias.
 • Lasteaiamaksu tasumata jätmise korral (1 kuu) on lasteaial õigus teha lapsevanemale hoiatuskiri ja kui ka see ei aita, siis pöördume abi saamiseks inkasso poole.
 • Pärnu Linnavalitsuse raamatupidamise teenistus esitab vanemale maksuteatise e-postiga tasumisele kuuluvate summade kohta hiljemalt iga kuu 12.kuupäevaks. Vanem tasub esitatud arve hiljemalt 20.kuupäevaks, soovitame kasutada otsekorraldust.
 • Lasteaiamaksuga seotud probleemid lahendab direktor.
 • Lapse lasteaiast väljaarvamise aluseks on vanema kirjalik avaldus. Vanem esitab avalduse direktorile hiljemalt üks nädal enne lahkumist. Avaldusele märgitakse lasteasutusest lahkumise põhjus, kuupäev ja aasta.