Pärnu Lasteaed Pillerpall juhindub koolieelse lasteasutuse seadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, teistest õigusaktidest ning lasteaia põhimäärusest.
Õppe-ja kasvatustegevused planeeritakse lasteaia õppekava alusel, mille aluseks on Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava. Õppekava on dokument, mis on pidevas uuenemises, kaasates sellesse protsessi nii lapsevanemaid kui ka õpetajaid.
Lasteaia õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.                                                                                                                                                  Pärnu Lasteaia Pillerpall õppekava üldosa leiad siit